Welke aandachtspunten en regels zijn er voor schoolleiders en medezeggenschapsraden als een school gebruik wil maken/maakt van de regelruimte voor andere dag- en weekindeling?  Waar moet aan gedacht worden als onbevoegde professionals ingezet gaan worden?

 

  1. Als schoolleider informeer je de MR actief over het stedelijke lerarentekort en de mogelijkheden die de regelruimte andere dag- en weekindeling biedt. Doe dit ook als je (nog) geen gebruik maakt van deze regeling.
  1. Verken samen welke mogelijkheden er zijn om een (toekomstig) lerarentekort op te vangen binnen de school. Hierbij valt te denken aan: naar huis sturen van leerlingen, inzet ambulante medewerkers, verdelen, samenvoegen groepen, inzet andersbevoegden e.d. Maak in gezamenlijkheid keuzes die draagvlak kennen binnen het team.
  1. De MR stemt aan het begin van ieder schooljaar in met de formatie waarmee ook toestemming voor de inzet van andersbevoegden wordt gegeven. Bespreek met de MR of je gebruik maakt van de regelruimte om de bezetting van de groepen rond te krijgen. Maak inzichtelijk waar kwetsbare plekken qua bezetting zijn binnen de organisatie.
  1. De MR kan een belangrijke schakel zijn naar alle ouders van de school. Het lerarentekort c.q. formatieve bezetting betreft namelijk alle ouders van de school. De MR kan, naast communicatie vanuit school, ouders informeren over de keuzes die gemaakt worden en meedenken over oplossingen op schoolniveau. Een actieve MR draagt bij aan begrip bij ouders voor moeilijke keuzes die soms gemaakt moeten worden.
  1. De vertegenwoordiging van MR binnen de GMR kan het lerarentekort en de gekozen oplossingen op bestuursniveau bespreken. Welke keuzes maken andere scholen, hoe is de verdeling van tekorten op stichtingsniveau, welke cijfers en kengetallen zijn beschikbaar? Vanuit deze momenten kan de GMR de verschillende MR-en informeren en betrekken bij ontwikkelingen binnen het bestuur en Amsterdam als geheel.