Overige subsidieregelingen zijn onderverdeeld per thema. Hier opgenomen zijn slechts enkele subsidies voor het po die bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort.

 

Subsidieregelingen voor het primair onderwijs zijn onder te verdelen in verschillende thema’s:

 1. Inzet, opleiden en ontwikkelen van (nieuwe) leerkrachten
 2. Onderwijsinnovatie en ontwikkeling
 3. Gezondheid, welzijn en inclusiviteit
 4. Cultuur, duurzaamheid en groen
 5. COVID-19

Naast dat de subsidieregelingen onder te verdelen zijn in verschillende thema’s, zijn deze ook onder te verdelen in regionaal, nationaal en Europees. 

Een complete(re) subsidiescan van subsidies voor po (en vo) is hier te downloaden.

NPO gelden

  Toelichting

  De subsidie is bedoeld om de professionele ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van verzuimaanpak bij schoolleiders te verbeteren.

  Schoolleiders krijgen persoonlijke begeleiding op maat via een coaching on the job traject, gericht op het voorkomen of terugdringen van het (ziekte)verzuim op de eigen school, op het verhogen van de inzetbaarheid van personeel, of het versterken van de arbeidsmarktpositie van personeel.  

  Deze subsidieregeling is met een jaar verlengd tot 1 januari 2023.

  Het ministerie van OCW werkt aan nieuwe regeling voor zij-instromers. Tot die tijd blijft de huidige regeling gelden. U kunt de subsidie zij-instroom dus gewoon nog aanvragen. Als de huidige regeling verandert, komt er een overgangsregeling.

   
  Verstrekker

  Vervangingsfonds Participatiefonds

   
  Deadline

  De looptijd van de regeling is 1 september 2016 tot 31 december 2022.

  Subsidie kan worden aangevraagd door de werkgever waar de te coachen schoolleider in vaste dienst is.

   
  Subsidiebedrag
  • De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten van de coaching, met een maximum van €2.500 incl. BTW, voor iedere schoolleider. Van de kosten van de activiteiten komt 20% als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever(s). 
  • De volgende kosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking: kosten ten behoeve van werknemers, anders dan de schoolleider;
   • kosten van het uitroosteren van de schoolleider en het aanstellen of benoemen van vervangend personeel;
   • kosten van aanstelling of benoeming van een interimmanager;
   • kosten die schoolbesturen/bureaus in rekening brengen voor het indienen van de aanvraag ten behoeve van de schoolleider;
   • reis- en verblijfskosten van coach en schoolleider;
   • les- en materiaalkosten, indien deze meer dan 15% van de totale begroting zijn.

   

  Voorwaarden

  Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

  • De coach moet een extern begeleider zijn (en mag dus niet in dienst zijn bij de werkgever die
   de subsidie aanvraagt). Het uurtarief van de coach mag maximaal € 200 (exclusief btw)
   bedragen.
  • Het traject coaching on the job start na 1 september 2016 met als absolute einddatum 31 augustus 2022.
  • Het traject coaching on the job is binnen twee maanden na verlening van de subsidie gestart;
  • Het traject coaching on the job is binnen acht maanden na verlening van de subsidie afgerond,
  Toelichting

  De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.

   
  Verstrekker

  Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

   
  Deadline

  De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 16 oktober 2021 tot en met 15 oktober 2022 voor kalenderjaar 2022.

  Doelgroep zijn onderwijsassistenten die 2019 t/m 2022 gestart zijn met de opleiding en het bevoegd gezag waar de onderwijsassistent werkzaam is.

   

  Subsidiebedrag

  De subsidie bedraagt €5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt jaarlijks in gelijke delen overgemaakt. Er is in totaal €4 miljoen beschikbaar voor subsidieronde 2022.

  De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de studiekosten en kosten van studieverlof voor het volgen van de opleiding tot leraar door een onderwijsassistent gedurende een periode van ten hoogste vier jaren.

   

  Voorwaarden

  Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

  • Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband doet de aanvraag.
  • De onderwijsassistent of leraarondersteuner is in dienst van een bevoegd gezag of samenwerkingsverband en is geen zzp’er.
  • De onderwijsassistent / leraarondersteuner is ingeschreven voor de opleiding. 
  • De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent / leraarondersteuner is gestart met de opleiding tot leraar. 
  • Er kan per onderwijsassistent / leraarondersteuner één keer per opleiding subsidie worden aangevraagd.
  • Aanvraag kan alleen gedaan worden door directeur of bestuurder. 
  Toelichting

  De subsidie is bedoeld om iemand aanstellen en in staat stellen om via de route zij-instroom in het beroep binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. U kunt hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. 

  Deze subsidieregeling is met een jaar verlengd tot 1 januari 2023.

  Het ministerie van OCW werkt aan nieuwe regeling voor zij-instromers. Tot die tijd blijft de huidige regeling gelden. U kunt de subsidie zij-instroom dus gewoon nog aanvragen. Als de huidige regeling verandert, komt er een overgangsregeling.

   
  Verstrekker

  DUO

   
  Deadline

  Tot en met 15 oktober 2022 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2021 of 2022 beginnen met hun scholing.

  U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden vanaf 1 januari 2022 toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd na 1 januari 2022 is maximaal 8 weken.

   
  Subsidiebedrag
  • € € 20.000,- per zij-instromer. 
   
  Voorwaarden

  Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

  • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-instelling in Nederland.
  • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
  • De zij-instromer moet als 'zij-instromer' staan ingeschreven bij de opleiding. 
  • De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.