Subsidies die de gemeente Amsterdam toekent aan het onderwijs, staan ook wel bekend als VLoA-gelden. Hier opgenomen zijn de subsidies voor het primair onderwijs.

 

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor verschillende onderwijsvoorzieningen binnen het lokale onderwijsbeleid:

 • Voorzieningen voor aanvullende financiering personeel
 • Voorzieningen kansengelijkheid
 • Overige voorzieningen

Subsidies van de gemeente heten ook wel: VLoA-gelden, naar de Verordening Lokaal onderwijsbeleid Amsterdam.

Voor schooljaar 2022-2023 heeft de Gemeente Amsterdam een Subsidiekalender Onderwijs gemaakt.

Gemeentelijke subsidies

  Toelichting

  De subsidie Bevorderen burgerschap, diversiteit en gedeelde geschiedenis is een overige voorziening. 

   

  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

   
  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

   
  Subsidiebedrag
  • € 21,- per leer­ling ver­me­nig­vul­digd met het aan­tal leer­lin­gen dat per 1 ok­to­ber van het school­jaar voor­af­gaand aan de aan­vraag op de school in­ge­schre­ven stond.

   

  Voorwaarden

  De subsidie is bedoeld voor:

  • het be­vor­de­ren van bur­ger­schap, ken­nis van di­ver­si­teit en ge­deel­de ge­schie­de­nis in de stad of bre­de ta­len­t­ont­wik­ke­ling on­der on­der­wijs­tijd van één of meer­de­re groe­pen leer­lin­gen.
  • het on­der­steu­nen van ac­ti­vi­tei­ten met een Am­ster­dams ka­rak­ter aan­vul­lend op het re­gu­lie­re on­der­wijs­pro­gram­ma van de school ge­richt op bur­ger­schap.
  Toelichting

  De subsidie Hoogbegaafdheid is een overige voorziening. 

   

  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

   
  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

   
  Subsidiebedrag
  • € 600,- per hoog­be­gaaf­de leer­ling per school­jaar.

   

  Voorwaarden
  • Een school­be­stuur draagt zelf mi­ni­maal 50 pro­cent bij aan de kos­ten voor een pas­send aan­bod per leer­ling.
  • Een school­be­stuur is be­reid om de er­va­rin­gen en ont­wik­kel­de pro­duc­ten in het ka­der van een pas­send aan­bod voor hoog­be­gaaf­de leer­lin­gen van de on­der zijn ge­zag val­len­de school of scho­len waar­voor hij sub­si­die ont­vangt ter be­schik­king te stel­len aan an­de­re Am­ster­dam­se scho­len.
  • Een school­be­stuur draagt er zorg voor dat de school in de school­gids of op de web­si­te van de school aan­geeft waar­uit het aan­bod op het ge­bied van het hoog­be­gaafd­hei­don­der­wijs be­staat.
  • Als een school­be­stuur het pas­send aan­bod voor hoog­be­gaaf­de leer­lin­gen ge­heel of ge­deel­te­lijk be­kos­tigt uit ou­der­bij­dra­gen, moet de sub­si­die eerst wor­den ge­bruikt voor een even­re­di­ge ver­min­de­ring van die ou­der­bij­dra­gen.
  Toelichting

  De subsidie Vroegschools aanbod is een voorziening voor kansengelijkheid. 

  De sub­si­die is be­doeld voor:

  • ver­leng­de leer­tijd: om scho­len in staat te stel­len ex­tra leer­tijd mo­ge­lijk te ma­ken voor doel­groep­leer­lin­gen, waar­door deze leer­lin­gen geen ach­ter­stand op­lo­pen in taal en re­ke­nen.
  • ou­der­be­trok­ken­heid: om scho­len in staat te stel­len de ou­der­be­trok­ken­heid te ver­ster­ken, waar­door ou­ders in sa­men­wer­king met de school de ont­wik­ke­ling van hun kind kun­nen sti­mu­le­ren.

  Het school­be­stuur kan sub­si­die aan­vra­gen voor de vol­gen­de on­der­de­len:

  • een maat­werk­plan voor ver­leng­de leer­tijd en ou­der­be­trok­ken­heid
  • Zo­mer­school
  • Kop­klas
   
  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

   
  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

   
  Subsidiebedrag
  • een maat­werk­plan voor ver­leng­de leer­tijd en ou­der­be­trok­ken­heid: € 800,- per doel­groep­leer­ling in school­jaar 2022-2023.
  • Zo­mer­school: af­han­ke­lijk van het to­taal aan­tal uren dat ex­tra on­der­wijs ge­bo­den wordt met een maxi­mum van € 20.000,- per klas voor ten­min­ste 84 uur les.
  • Kop­klas: maxi­maal € 60.000,- per klas.
   
  Voorwaarden
  • Het school­be­stuur draagt er zorg voor dat de leer­kracht of ex­ter­ne par­tij die wordt in­ge­zet voor de uit­voe­ring van alle in­ter­ven­ties bin­nen de Kan­sen­aan­pak pri­mair on­der­wijs / ver­leng­de leer­tijd (in­clu­sief de Zo­mer­school en de Kop­klas) in staat is zijn ken­nis en ex­per­ti­se bij te hou­den en te ac­tu­a­li­se­ren door mid­del van bij­scho­ling.
  • Het school­be­stuur draagt er zorg voor dat de uit­voe­ring van les­sen bin­nen ver­leng­de leer­tijd in­clu­sief de Zo­mer­school en de Kop­klas het hele school­jaar wor­den ver­zorgd door of on­der toe­zicht staan van een vas­te en ge­di­plo­meer­de leer­kracht.
  • Het school­be­stuur zorgt in­dien no­dig voor een ge­schik­te apar­te ruim­te om les te ge­ven en draagt zelf zorg voor de fi­nan­cie­ring hier­van.
  • Het school­be­stuur draagt er zorg voor dat de school waar­voor hij sub­si­die ont­vangt mee­werkt aan:
   • (Tus­sen­tijd­se) eva­lu­a­tie, mo­ni­to­ring en rap­por­te­ring van de ge­sub­si­di­eer­de ac­ti­vi­tei­ten.
   • Het in­zich­te­lijk ma­ken van de vor­de­rin­gen van de doel­groep op school­ni­veau.
   • Het de­len van ken­nis en er­va­rin­gen met an­de­re scho­len voor ba­sis­on­der­wijs in Am­ster­dam.
  Toelichting

  De subsidie Vroegschools aanbod is een voorziening voor kansengelijkheid. 

   

  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

   
  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

   
  Subsidiebedrag
  • Maxi­maal € 40.000,- voor een nieuw­ko­mers­klas (groep 3 tot en met groep 8).
  • Maximaal € 15.000,- voor de in­zet van een NT2-des­kun­di­ge voor groep 2.
  • Maximaal € 495.000,- voor een NT2-des­kun­di­ge voor groep 2.
   
  Voorwaarden
  • Al­leen een school­be­stuur dat in een of meer on­der zijn ge­zag val­len­de ba­sis­scho­len mede na­mens an­de­re school­be­stu­ren het nieuw­ko­mers­on­der­wijs ver­zorgt, kan een sub­si­die­aan­vraag in­die­nen.
  • De school­be­stu­ren zor­gen zelf voor een ge­schik­te apar­te ruim­te om les te ge­ven. En re­ge­len zelf de fi­nan­cie­ring hier­van.
  • Ex­tra in­zet van een NT2-des­kun­di­ge van mi­ni­maal 8 uur per week kan al­leen aan­ge­vraagd wor­den als er mi­ni­maal 5 nieuw­ko­mers in groep 2 van een ba­sis­school zit­ten.
  • De aan­vraag van de ex­tra in­zet van een NT2-des­kun­di­ge is op ba­sis van een schat­ting. Als de school ge­du­ren­de het school­jaar niet aan de voor­waar­de van mi­ni­maal 5 nieuw­ko­mers vol­doet, moet het school­be­stuur dit door te ge­ven aan de ge­meen­te.
  • Bij de ver­ant­woor­ding van de NT2-sub­si­die dient het school­be­stuur aan te kun­nen to­nen dat er een be­roep ge­daan is op de Rijks­be­kos­ti­ging voor nieuw­ko­mers (Bij­zon­de­re be­kos­ti­ging voor eer­ste op­vang 1e jaar asiel­zoe­kers en ove­ri­ge vreem­de­lin­gen) over het­zelf­de jaar als waar­voor de NT2-sub­si­die is aan­ge­vraagd.
  • Het school­be­stuur draagt er zorg voor dat de leer­kracht in staat is zijn ken­nis en ex­per­ti­se bij te hou­den en te ac­tu­a­li­se­ren door mid­del van pro­fes­si­o­na­li­se­ring.
  • Het school­be­stuur draagt er zorg voor dat hij­zelf of de lei­ding van de school waar­voor hij sub­si­die ont­vangt, in­vul­ling geeft aan ou­der­be­trok­ken­heid.
  • De sub­si­die voor nieuw­ko­mers­groe­pen gaat uit van co­fi­nan­cie­ring. De sub­si­die is be­doeld als aan­vul­ling op de Rijks­be­kos­ti­ging die het school­be­stuur per leer­ling ont­vangt. Daar­door kan een school zorg dra­gen voor taal­on­der­wijs in klei­ne­re groe­pen.
  Toelichting

  De subsidie Onderwijsondersteunend personeel is een voorziening voor aanvullende financiering personeel. 

  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

  Subsidiebedrag
  • De sub­si­die is af­han­ke­lijk van het aan­tal leer­lin­gen en van de even­tu­e­le aan­we­zig­heid van een ne­ven­ves­ti­ging of een dis­lo­ca­tie:
   • Bij min­der dan 400 leer­lin­gen € 8.000,- per lo­ca­tie (on­ge­veer ge­lijk aan 0,2 fte).
   • Bij 400 of meer leer­lin­gen € 16.000,- per lo­ca­tie (on­ge­veer ge­lijk aan 0,4 fte).
  Voorwaarden
  • Het school­be­stuur draagt per af­zon­der­lij­ke hoofd­ves­ti­ging, ne­ven­ves­ti­ging of dis­lo­ca­tie van een school waar­voor de sub­si­die is ver­strekt, mi­ni­maal 0,4 fte bij in de kos­ten ver­bon­den aan het on­der­wijs­on­der­steu­nend per­so­neel. Dit be­te­kent dat de on­der­wijs­on­der­steu­nen­de me­de­wer­ker(s), per lo­ca­tie, voor mi­ni­maal 0,6 fte of 0,8 fte op de loon­lijst die­nen te staan.
  • Het school­be­stuur neemt het on­der­wijs­on­der­steu­nend per­so­neel in dienst in mi­ni­maal func­tie­schaal 3 tre­de 7 van Func­tie­waar­de­ring pri­mair on­der­wijs.
  • Het school­be­stuur streeft er­naar om bij de aan­stel­ling van een nieu­we on­der­wijs­on­der­steu­nen­de me­de­wer­ker een in­wo­ner van Am­ster­dam in dienst te ne­men.
  Toelichting

  De subsidie Taal en Ouderbetrokkenheid is een voorziening voor kansengelijkheid. Vanaf schooljaar 2022-2023 is deze niet meer apart aan te vragen, maar gaat dit via de voorziening Kansenaanpak PO.

   
  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

   
  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

   
  Subsidiebedrag

  n.v.t.

   
  Voorwaarden
  1. Van­af het school­jaar 2022-2023 kun­nen de scho­len met 35 pro­cent of meer doel­groep­leer­lin­gen de cur­sus Taal en Ou­der­be­trok­ken­heid uit­slui­tend via de voor­zie­ning Kan­sen­aan­pak PO aan­vra­gen.

  2. In­dien het aan­tal be­schik­ba­re cur­sus­sen on­toe­rei­kend is om alle aan­vra­gen die daar­voor in aan­mer­king ko­men te ho­no­re­ren, wor­den deze aan­vra­gen af­ge­han­deld in volg­or­de van het per­cen­ta­ge doel­groep­leer­lin­gen op een school van hoog naar laag.

  Toelichting

  De subsidie Vakleerkracht bewegingsonderwijs is een voorziening voor aanvullende financiering personeel. De subsidie is bedoeld voor 90 minuten per week bewegingsonderwijs voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8.

  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

  Subsidiebedrag
  • € 73,- per leerling per schooljaar. ver­me­nig­vul­digd met het aan­tal on­ge­wo­gen leer­lin­gen dat op 1 ok­to­ber in het school­jaar voor­af­gaand aan het te sub­si­diëren tijd­vak stond in­ge­schre­ven op de school.
  Voorwaarden
  • De vak­leer­kracht be­we­gings­on­der­wijs is be­voegd via de Aca­de­mie voor Li­cha­me­lij­ke Op­voe­ding (akte MO P) of PABO plus Akte J of PABO af­ge­stu­deerd voor 2005 of PABO af­ge­stu­deerd na 2005 met pos­ti­ni­tiële op­lei­ding li­cha­me­lij­ke op­voe­ding.
  • De vak­leer­kracht be­we­gings­on­der­wijs geeft de leer­lin­gen van de groe­pen 1 tot en met 8 mi­ni­maal 90 mi­nu­ten per week be­we­gings­on­der­wijs, ver­deeld over mi­ni­maal 2 les­sen.
  • Het school­be­stuur draagt mi­ni­maal 40 pro­cent van de to­ta­le kos­ten bij voor een vak­leer­kracht be­we­gings­on­der­wijs.
  • Het school­be­stuur ziet erop toe dat de vak­leer­kracht zijn of haar vak­be­kwaam­heid on­der­houdt.
  • Het school­be­stuur zorgt er­voor dat er een speel­lo­kaal be­schik­baar is voor het be­we­gings­on­der­wijs voor groep 1 en 2. Of dat de gym­zaal hier­voor ge­bruikt kan wor­den, als dat mo­ge­lijk is bin­nen het re­gu­lie­re roos­ter van de school.
  • De school werkt mee aan het mo­ni­to­ren van het be­we­gings­on­der­wijs.
  • School­be­stuur moet toe­zien op het feit dat be­we­gen en mo­to­riek is op­ge­no­men in het on­der­steu­nings­pro­fiel van de school.
  • Vak­leer­kracht legt de ver­bin­ding met de ge­meen­te­lij­ke sport­sti­mu­le­ring.
  Toelichting

  De subsidie Vakleerkracht cultuur is een voorziening voor aanvullende financiering personeel. De subsidie is bedoeld voor lestaken, u kunt het geld niet inzetten voor de coördinatietaken van de interne cultuurcoördinator of groepsleerkracht. 

  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

  Subsidiebedrag
  • € 12,- per leerling van een school voor (speciaal) basisonderwijs.
  • € 24,- per leerling van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

  De sub­si­die wordt be­re­kend op ba­sis van het aan­tal on­ge­wo­gen leer­lin­gen dat op 1 ok­to­ber in het school­jaar voor­af­gaand aan het te sub­si­diëren tijd­vak stond in­ge­schre­ven op de school.

  Voorwaarden
  • De sub­si­die is be­doeld voor lesta­ken, u kunt het geld niet in­zet­ten voor de co­ör­di­na­tie­ta­ken van de in­ter­ne cul­tuur­co­ör­di­na­tor of groeps­leer­kracht.
  • De vak­leer­kracht cul­tuur­edu­ca­tie heeft een on­der­wijs­be­voegd­heid of aan­toon­ba­re pe­da­go­gi­sche en di­dac­ti­sche vaar­dig­he­den.
  • Het school­be­stuur draagt zelf mi­ni­maal € 12,- per leer­ling bij in de kos­ten voor het aan­stel­len of in­hu­ren van een vak­leer­kracht cul­tuur.
  Toelichting

  De subsidie Vroegschools aanbod is een voorziening voor kansengelijkheid. 
  Het niveau dat wordt aangevraagd is bepalend voor het aantal aanvullende verplichtingen.
  Hoe hoger het niveau van de voorziening, des te meer aanvullende verplichtingen.

  Verstrekker

  VLOA: Aanvullende financiering personeel

  Deadline

  Het schoolbestuur moet elke aanvraag controleren en uiterlijk 27 maart 2022 vergrendelen. 
  Vervolgens dient het schoolbestuur uiterlijk 30 april 2022 alle aanvragen per school gebundeld in via eHerkenning.

  Subsidiebedrag
  • Niveau A: € 165,- per leerling in groep 1 en 2 bij een percentage van minder dan 34 procent doelgroepleerlingen op school.
  • Niveau B: € 296,- per leerling in groep 1 en 2 bij een percentage tussen de 16 en 60 procent doelgroepleerlingen op school.
  • Niveau C: € 823,- per leerling in groep 1 en 2 bij een percentage vanaf 34 procent doelgroepleerlingen op school.
  Voorwaarden

  Niveau A:

  • De school maakt ge­bruik van een ont­wik­kel-volg­sys­teem.

   

  Niveau B:

  • De school maakt ge­bruik van een ont­wik­kel-volg­sys­teem.
  • De school ge­bruikt een door het NJI er­kend pro­gram­ma voor vroeg­school­se edu­ca­tie of de vroeg­school­va­ri­ant.
  • De school zorgt er­voor dat de groeps­leer­krach­ten en de on­der­wijs­as­sis­ten­ten zijn ge­cer­ti­fi­ceerd voor het wer­ken met een VVE-pro­gram­ma.
  • De VVE-co­ör­di­na­tor neemt deel aan de door de ge­meen­te ge­or­ga­ni­seer­de VVE-over­leg­gen.

   

  Niveau C:

  • De school maakt ge­bruik van een ont­wik­kel-volg­sys­teem.
  • De school ge­bruikt een door het NJI er­kend pro­gram­ma voor vroeg­school­se edu­ca­tie.
  • De school zorgt er­voor dat de groeps­leer­krach­ten en de on­der­wijs­as­sis­ten­ten zijn ge­cer­ti­fi­ceerd voor het wer­ken met een VVE-pro­gram­ma.
  • De com­bi­na­tie­func­ti­o­na­ris is te­vens werk­zaam als pe­da­go­gisch me­de­wer­ker op een voor­school.
  • De VVE-co­ör­di­na­tor neemt deel aan de VVE-over­leg­gen die de ge­meen­te or­ga­ni­seert.
  • De school zorgt er­voor dat de VVE-co­ör­di­na­tor is ge­cer­ti­fi­ceerd.